Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij Droomjuweeltjes. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen bij eerdere bestellingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

Prijzen
Alle door Droomjuweeltjes vermelde prijzen op de website zijn inclusief BTW en uitgedrukt in euro’s. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op lopende orders, tenzij wettelijke maatregelen aanleiding geven tot verhoging. Droomjuweeltjes is niet gebonden aan haar aanbod indien er sprake is van een tikfout in haar website, waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd.

Bestellingen/overeenkomsten
De bestelling wordt geplaatst via de website. U dient het bestelformulier volledig en naar waarheid in te vullen. U heeft veertien werkdagen de tijd om aan te geven of u de bestelling wil retourneren of ruilen (zie Ruilen & Retourneren). Na het verstrijken van deze zichttermijn wordt de koopovereenkomst een feit. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Droomjuweeltjes. Zij is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Droomjuweeltjes dit mee binnen twee werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Betalingen
Na een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin de gegevens van uw bestelling. Bij betaling met een online betalingssysteem kan de bestelling vaak nog dezelfde dag worden verzonden, maar uiterlijk binnen vijf werkdagen. De producten worden na bestelling maximaal zeven dagen voor u gereserveerd.

Verzenden & Levertijd
De bestelling wordt binnen vijf werkdagen na ontvangst van de betaling aangeboden aan PostNL. Wij streven ernaar dit binnen twee dagen te doen. Mochten wij hier om bepaalde redenen van afwijken, dan krijgt u hiervan via e-mail een bericht. Wij verwerken geen bestellingen in het weekend en op nationale feestdagen, maar we verzekeren u dat bestellingen die tijdens deze dagen zijn geplaatst, de eerste daarop volgende werkdag onmiddellijk zullen worden behandeld. Het product moet uiterlijk binnen 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Het geeft de klant echter geen recht op schadevergoeding. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken. Levering in gedeelten is toegestaan. Wanneer een product onverhoopt niet meer voorradig blijkt te zijn, zullen wij u hierover per e-mail informeren. Wij bieden u een alternatief of de bestelling van desbetreffend artikel komt te vervallen.

Bezorgkosten
De verzendkosten binnen Nederland bedragen € 2,99 per bestelling, tenzij er voor meer dan € 35 besteld wordt. De bestelling wordt dan gratis verzonden. Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten. Klanten uit Europa betalen € 9,99 verzendkosten per bestelling. Wordt er voor meer dan € 100 besteld, dan is verzenden gratis.

Ruilen & Retourneren
Indien het gekochte product niet aan uw verwachtingen voldoet, kunt u dit binnen veertien werkdagen na ontvangst melden aan Droomjuweeltjes. Wanneer u dit aan ons gemeld heeft, heeft u nog 14 dagen de tijd om de bestelling te retourneren. Stuurt u de gehele bestelling retour, dan ontvangt u het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten retour. Stuurt u een deel van de bestelling retour, dan ontvangt u het bedrag retour van de desbetreffede producten. Is er sprake van ruilen, dan worden de kosten verrekend en kan het zijn dat u moet bijbetalen, of dat u een bedrag retour ontvangt.
De kosten van de retourzending zijn altijd voor rekening van de klant. U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. De restitutie van het volledige orderbedrag ontvangt u uiterlijk binnen veertien dagen na de bevestiging van ontvangst van uw bestelling door Droomjuweeltjes. Retourartikelen moet indien redelijkerwijze mogelijk in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd worden. Eventuele schade kan bij de klant in rekening gebracht worden.

Let op!: een retourpakket blijft altijd de verantwoordelijkheid van de klant tot het ons heeft bereikt. Wanneer u een artikel wilt ruilen dan dient u dit vooraf aan te melden via e-mail ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Garantie & Aansprakelijkheid
Droomjuweeltjes staat ervoor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Uitzondering hierop vormen eventuele geringe kleurverschillen ten opzichte van de getoonde foto’s. De genoemde garantie geldt gedurende een periode van één maand na levering tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de klant in plaats van het bestelde product per ongeluk een ander artikel ontvangt, wordt dit door Droomjuweeltjes kosteloos omgeruild voor het oorspronkelijk bestelde artikel. Hiertoe dient de klant binnen  veertien dagen contact op te nemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Droomjuweeltjes verschaft u een aankoopbewijs wat tevens uw garantiebewijs is. Wanneer de koper binnen de garantietermijn aan Droomjuweeltjes verwijtbare fouten, onvolkomenheden of gebreken kan aantonen, dan komen de kosten voor het herstellen, vervangen of terugnemen van het product voor rekening van Droomjuweeltjes. U dient ons per e-mail of schriftelijk op de hoogte te brengen van uw klacht. Droomjuweeltjes bepaalt de wijze van repareren en/of verzenden. Als Droomjuweeltjes besluit tot vervanging en u een geheel nieuw artikel aanbiedt, dient u binnen zes maanden een nieuwe keuze te maken.
Wanneer de klacht gegrond is en deze binnen de garantietermijn is doorgegeven aan Droomjuweeltjes, dan komen de verzendkosten voor rekening van Droomjuweeltjes. Door middel van een e-mail zult u op de hoogte worden gebracht van de te volgen klachtenprocedure. De genoemde garantie geldt niet indien het gebrek is ontstaan als gevolg van onzorgvuldig gebruik. Of wanneer (zonder schriftelijke toestemming van Droomjuweeltjes) u of derden wijzigingen hebben aangebracht of hebben geprobeerd aan te brengen, door verwaarlozing, of het gekochte hebben gebruikt voor zaken waarvoor het product niet bedoeld is, andere aanmerkelijke schuld van de koper of normale slijtage. Droomjuweeltjes is niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect, die na de levering, door welke oorzaak dan ook ontstaan is aan u of uw gezinsleden, aan uw zaken, aan derden of aan zaken van derden. Indien vast komt te staan dat Droomjuweeltjes toch aansprakelijk zou zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid maximaal het netto factuur bedrag (factuurwaarde min de BTW, eventuele andere overheidsheffingen en overige netto prijs verhogende factoren, zoals vervoerskosten) van de bestelling.

Overmacht
Droomjuweeltjes hoeft verplichtingen tegenover de klant niet na te komen als zij gehinderd is door overmacht. Zij heeft het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Droomjuweeltjes zal u dit schriftelijk meedelen en is in geval van overmacht niet verplicht tot het uitkeren van enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Droomjuweeltjes kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet.

Privacy
De gegevens die door u aan Droomjuweeltjes worden verstrekt zullen op geen enkele wijze aan derden worden doorgegeven of voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Ze worden enkel gebruikt voor verzending van het gekochte artikel of om contact met u op te nemen over uw bestelling.

Klachten
Heeft u klachten of bent u ontevreden over bepaalde zaken, dan kunt u altijd contact opnemen per e-mail ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Unie. Dit ODR platform is te vinden via http//:ec.europa.eu/odr. Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is genomen dan kunt u die deponeren via het platform van de Europese Unie.

Afwijkingen
Afwijkingen in teksten, kleuren, prijzen en afbeeldingen voorbehouden.

Diversen
Het adres dat u aan Droomjuweeltjes heeft opgegeven, wordt gebruikt voor de verzending van uw bestellingen, tenzij u op tijd aangeeft dat het bezorgadres gewijzigd is. Wanneer door Droomjuweeltjes gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, geeft haar dat onverlet het recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nooit enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Droomjuweeltjes deze Voorwaarden soepel toepast. Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Droomjuweeltjes in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Droomjuweeltjes vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Droomjuweeltjes is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. De kleuren die aangegeven worden, benaderen de werkelijke kleuren van het materiaal. Door verschil aan kleur in beeldschermen is het niet kleurecht te krijgen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Copyright
Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming teksten en/of beeldmateriaal over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal Droomjuweeltjes juridische stappen ondernemen.
Alle rechten zijn voorbehouden aan Droomjuweeltjes.

Contactgegevens